Voor wie?

Stoornissen
Bij Logopedie Rijen worden alle logopedische stoornissen behandeld. We kunnen een onderverdeling maken in stoornisgroepen: stem, spraak, taal, gehoor en afwijkende mondgewoontes. Hieronder volgt een opsomming van diverse probleemgebieden. Het is geen totaaloverzicht, maar het geeft de meest voorkomende stoornissen aan.

Stem en Adem
Stemproblemen komen voor bij zowel kinderen als volwassenen. Deze problemen kunnen uit verkeerde stemgewoonten ontstaan of een medische achtergrond hebben. Vaak is een onderzoek bij de KNO-arts nodig om tot een goede diagnose te kunnen komen, om zo de juiste behandeling te starten. Er zijn veel verschillende stemtherapieën mogelijk, afhankelijk van het probleem. Hieronder volgt een opsomming van mogelijke stem- en/of ademproblematiek.

Ik ben opgeleid om manuele larynx facilitatie ( MLF) uit te voeren. Dit is een methode om gespannen spieren op een directe, snelle en effectieve manier te verminderen. Ik sta hiervoor geregistreerd in het Einders Educatie register.

Afwijkend stemgebruik

Stembandknobbeltjes (noduli)

Stembandverlamming

Stembandpoliep

Stembandcyste

Genderdysfonie (stem past niet bij het gender) 

Laryngectomie (stembandtumor)

Stemproblemen door veroudering (presbyfonie)

Foutieve spreekademhaling 

Hyperventilatie 

Spraak
Bij spraakproblemen gaat het vaak om kinderen. Het kan gaan om een spraakontwikkelingsachterstand of om een spraakontwikkelingsstoornis, die samenhangt met een bredere problematiek. Ook komt het regelmatig voor dat juist één klank niet goed uitgesproken wordt. Spraakproblemen kunnen algemeen zijn. Onduidelijk, snel of binnensmonds spreken bijvoorbeeld. Dit kan ook bij volwassenen met een spreekberoep een forse belemmering zijn. Verworven spraakproblemen bij volwassenen, zoals bijvoorbeeld dysartrie, wordt ook behandeld.  Een techniek die hierbij gebruikt wordt is de PROMPT techniek. Hier ben ik in gespecialiseerd.

Taal
Taalproblematiek is veelvoorkomend bij kinderen. Jonge kinderen komen soms niet tot praten en iets oudere kinderen ontwikkelen zich onvoldoende op taalgebied. Er kan sprake zijn van een taalontwikkelingsachterstand of van een taalontwikkelingsstoornis. Bij dit laatste spreken we van een TOS. Vaak zijn er dan ook problemen op school. Samenwerking met school is hierbij dus erg belangrijk. Ook meertaligheid is een taalprobleem wat bij logopedie behandeld kan worden.
Een heel ander taalprobleem is verworven taalproblematiek bij volwassenen, afasie, na een beroerte of ander trauma. Ook dan kan logopedie geïndiceerd zijn. Hierbij kan ik ook aan huis behandelen met verwijzing van de huisarts.

Gehoor
Bij gehoorproblemen kan logopedie belangrijk zijn om te leren omgaan met een gehoorapparaat of een CI, leren beter uit te luisteren en auditieve vaardigheden te verbeteren. Ook het spraakafzien kan samen met de logopedist worden geoefend. Ik werk hierbij ook samen met GGMD voor Doven en Slechthorenden.

Afwijkende mondgewoontes
Bij afwijkende mondgewoontes moet gedacht worden aan duimen, vingerzuigen, openmondgedrag, voorwaarts slikken en verkeerde eetgewoontes. Afwijkend mondgedrag heeft ingrijpende gevolgen voor de vorming van het aangezicht en de kaak. Daarom is het belangrijk om hier op jonge leeftijd in te grijpen. Dit doen we met orale myofunctionele therapie. Ook op latere leeftijd is interventie mogelijk. Er wordt goed samengewerkt met tandartsen en Orthodontisten en er worden regelmatig mondtrainers ingezet, om beter resultaat te krijgen.